CONEIXES LA TÈCNICA DELS SIS BARRETS?

la técnica de los seis sombreros

 

En un món en constant canvi, amb un flux d’informació constant, a vegades resulta molt complicat prendre decisions. Per això, comptar amb eines que estimulin la creativitat, l’objectivitat i el pensament innovador es torna fonamental.

La tècnica dels sis barrets, ofereix una perspectiva única que promou el pensament lateral i la presa de decisions més efectiva i equilibrada. Aquesta tècnica beneficia el nostre pensament i habilitats socials.

QUÈ ÉS LA TÈCNICA DELS SIS BARRETS?

És un mètode de pensament desenvolupat pel psicòleg, metge i escriptor maltès Edward de Bono en la dècada de 1980. Aquesta innovadora tècnica es basa en el concepte de pensament lateral, una manera d’abordar problemes i desafiaments des d’angles no convencionals i creatius, en contraposició al pensament vertical i lineal, que segueix una lògica més tradicional i seqüencial.

El nom de la tècnica es deu al fet que utilitza sis “barrets” metafòrics, cadascun d’un color diferent, per a representar diferents enfocaments de pensament. Cada barret simbolitza un estat mental específic que els participants han d’adoptar per a explorar el problema des de diferents perspectives.

ELS SIS BARRETS I ELS SEUS SIGNIFICATS

Barret Blanc: Fets i Dades

Aquest barret representa l’objectivitat i l’anàlisi d’informació. Els participants han de centrar-se exclusivament en les dades disponibles, els fets i les xifres sense emetre judicis o interpretacions subjectives. El barret blanc és l’observador imparcial que recopila informació objectiva i precisa.

Barret Vermell: Emocions i Intuïcions

Simbolitza les emocions i les intuïcions. En aquesta fase, els participants poden expressar lliurement els seus sentiments, reaccions emocionals i pressentiments sobre el tema en qüestió. Aquí no es requereixen arguments lògics; simplement, es convida a compartir les emocions en el moment present.

Barret Negre: Crítica i Cautela

Representa el pensament crític i cautelós. Aquí, els participants han d’assenyalar possibles desafiaments, riscos i aspectes negatius del problema. El barret negre és l’analista acurat que identifica les febleses i els problemes potencials.

Barret Groc: Beneficis i Oportunitats

Representa l’optimisme i l’exploració de beneficis i oportunitats. Els participants han d’identificar els aspectes positius i avantatges del tema en discussió. El barret groc és el promotor de solucions i oportunitats.

Barret Verd: Creativitat i Alternatives

Simbolitza la creativitat i la generació d’alternatives. Aquí, els participants poden proposar noves idees i enfocaments per a resoldre el problema. El barret verd és el pensador creatiu i divergent que busca solucions noves.

Barret Blau: Control del Procés

Aquest és el barret de gestió. És utilitzat pel moderador o el líder del grup per a guiar i controlar el procés de pensament, assegurant que cada barret s’utilitzi en el moment adequat i que se segueixi una seqüència lògica en la discussió. El barret blau és l’organitzador i facilitador de la dinàmica de la tècnica.

BENEFICIS PSICOLÒGICS DE LA TÈCNICA DELS SIS BARRETS

Fomenta la diversitat de pensament: la tècnica dels sis barrets convida els participants a adoptar diferents barrets per a examinar un problema des de múltiples perspectives. En fer-ho, s’allunyen de la tendència a pensar de manera esbiaixada i unidimensional, la qual cosa fomenta l’exploració d’una àmplia gamma d’idees i enfocaments.

Redueix el conflicte i la tensió: en separar les emocions i la crítica d’altres etapes del pensament, es minimitzen els conflictes interpersonals i es fomenta una discussió més constructiva i harmoniosa. En utilitzar el barret vermell, es brinda un espai segur per a expressar emocions sense el temor a ser jutjats.

Estimula la creativitat: el barret verd, enfocat en la generació d’idees i solucions creatives, fomenta el pensament “fora de la caixa” i promou la innovació. Aquesta etapa creativa és essencial per a trobar solucions noves i efectives.

Millora la presa de decisions: en considerar múltiples perspectives, dades i emocions, la presa de decisions es torna més informada i equilibrada, la qual cosa porta a solucions més efectives i racionals. La tècnica dels sis barrets permet avaluar un problema des de diferents angles abans de prendre una decisió.

Promou l’autoreflexió: la tècnica convida els participants a examinar els seus propis processos de pensament i biaixos cognitius. En ser conscients de les formes en què els nostres pensaments poden estar esbiaixats, podem treballar per a millorar el nostre raonament i presa de decisions.

Afavoreix la dinàmica de grup: el mètode es pot aplicar en grups de treball o equips de projecte. En donar a cada membre l’oportunitat de compartir perspectives úniques, es fomenta la col·laboració i la sinergia en el grup.

Redueix l’estrès de la presa de decisions: La tècnica ajuda a alleujar la pressió associada amb la presa de decisions importants, ja que ofereix un marc estructurat per a explorar i analitzar diferents aspectes del problema.

APLICACIONS PRÀCTIQUES DE LA TÈCNICA DELS SIS BARRETS

Reunions i sessions de pluja d’idees: En entorns empresarials, la tècnica pot ser emprada durant reunions i sessions de pluja d’idees per a explorar diferents opcions i solucions.

Resolució de conflictes: En situacions de conflicte interpersonal o en equips amb opinions oposades, la tècnica pot ajudar a promoure l’acord mutu i trobar solucions consensuades.

Planificació estratègica: En el desenvolupament de plans estratègics per a una empresa o organització, la tècnica pot ajudar a considerar totes les possibles implicacions i oportunitats.

Avaluació de projectes: Durant l’avaluació de projectes, l’ús dels diferents barrets pot ajudar a considerar els pros i contres de cada opció i prendre decisions informades.

Desenvolupament d’idees creatives: En processos creatius com el disseny de productes o el desenvolupament de campanyes publicitàries, la tècnica pot estimular la generació d’idees fresques i originals.

Entrenament en pensament crític: En contextos educatius, la Tècnica dels Sis Barrets pot ser una eina valuosa per a ensenyar als estudiants a pensar de manera crítica i considerar diferents perspectives.