ENTENDRE LA BRETXA SALARIAL DE GÈNERE

La brecha salarial

 

“La bretxa salarial de gènere és un dels principals problemes per al desenvolupament de la societat i és un obstacle per a la igualtat d’oportunitats. Per afrontar aquest assumpte, s’ha demostrat que les mesures més eficaces parteixen del coneixement de les seves causes.” Així ho explica la guia de bones pràctiques Mesures eficaces per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Institut de la Dona i el Ministeri de Sanitat i Serveis Socials i Igualtat d’Espanya.

Segons dades del Parlament Europeu, actualitzats a l’abril de l’any 2021, les dones que treballen a la Unió Europea guanyen un 14% menys per hora de mitjana que els homes. Dins de la UE aquesta bretxa difereix àmpliament d’uns països a uns altres. Les xifres més altes es troben a Estònia un 21,7%, Letònia 21,2%, Àustria 19,9%, Alemanya 19,2%, Txèquia 18,9%, Eslovàquia amb un 18,4% i Hongria 18,2%.

DIFERÈNCIA SALARIAL I DISCRIMINACIÓ SALARIAL

Però, la diferència salarial i la discriminació salarial és el mateix o són conceptes diferents? La diferència salarial, també denominada bretxa salarial o desigualtat salarial, es refereix a la bretxa existent entre el que cobren de mitjana els homes i dones, la distància existent entre el salari masculí i femení.

La discriminació salarial és descrita com la discriminació “a posteriori”. Què vol dir? Es refereix a la part de la diferència salarial que es basa en motivacions estrictament discriminatòries, és a dir, aquella part de la bretxa salarial que no pot justificar-se per raons diferents al sexe de la persona ocupada.

Per tant, podem concloure que la discriminació salarial passa en el lloc de treball i que ve determinada per factors que condicionen l’accés de les dones al mercat laboral en les mateixes condicions que els homes. En canvi, la discriminació salarial només passa quan ja s’ha accedit al lloc de treball. La bretxa salarial mostra la discriminació i les desigualtats en el mercat de treball que afecta principalment les dones.

FACTORS DE LA BRETXA SALARIAL DE GÈNERE

Recollint els factors de la bretxa salarial de gènere que s’exposen en “Bretxa salarial: causes i indicadors“, aquesta bretxa respon a causes variades i complexes que precisen un enfocament global i una actuació sobre la discriminació directa, els criteris de valoració de les diferents ocupacions, les desigualtats en el mercat, els estereotips de gènere i la cultura empresarial que es genera a partir de creences i factors de discriminació.

Alguns dels factors de la bretxa salarial de gènere són:

  • La valoració social i econòmica del treball que realitzen les dones és inferior al que realitzen els homes, enfrontant-se a la discriminació de cobrar menys que ells quan estan igual de qualificats, treballen amb les mateixes condicions i dins de les mateixes categories ocupacionals. Aquest és un dels factors més comuns de la bretxa salarial i la seva perpetuació.
  • Els diferents llocs de dones i homes en el treball, marcades per les relacions de gènere i en la qual existeix segregació laboral: incorporació més tard de les dones a diferents sectors i nivells laborals, que les dones ocupin llocs de responsabilitat, les condicions laborals inferiors, etc.
  • Una altra de les causes de la bretxa salarial és la incorporació massiva de les dones en el món laboral. Per quina raó? Perquè no ha vingut acompanyada d’una repartició per igual de les responsabilitats familiars entre dones i homes. Per tant, la incorporació de la dona en el món laboral va suposar i suposa una renúncia obligatòria a promocionar a millors llocs amb millor salari.
  • La cultura del treball i la cultura empresarial d’avui dia requereixen de dedicació plena a l’empresa i d’una prioritat davant qualsevol altra faceta de la vida. La retribució i la promoció professional està associada a aquesta dedicació plena, condició que algunes dones responen en menor mesura a causa del factor esmentat anteriorment: no repartir de manera equitativa les responsabilitats domèstiques i familiars.

COM I PER QUÈ ACABAR AMB LA BRETXA SALARIAL DE GÈNERE

Segons l’Observatori d’Igualtat i Ocupació la bretxa salarial de gènere s’elimina mitjançant una major transparència sobre les retribucions i més auditories salarials. És una cosa a la qual s’han de comprometre totes les entitats i posar en marxa per a permetre detectar les desigualtats salarials i impedir que continuï passant.

D’altra banda, apostar i incentivar per l’ocupació de qualitat, és a dir, aquell que pren responsabilitats i adopta mesures de conciliació, promou el creixement professional de les dones sense cap mena de discriminació de gènere.

Finalment, es considera clau la promoció de la igualtat de gènere i d’oportunitats entre homes i dones a través de la sensibilització de tota la població. És important conscienciar des de les escoles amb l’educació des d’edats primerenques, però també en tots els àmbits de la vida.

Eliminar la bretxa salarial de gènere és un dret, perquè la igualtat salarial entre homes i dones indica que s’estan respectant els drets i s’està reconeixent el treball que realitzen. Implica més productivitat, un mercat laboral més competitiu i amb treballadors i treballadores més motivats i motivades. Contribueix a una major participació de les dones en l’economia, per la qual cosa acabar amb la bretxa salarial de gènere és lluitar contra la pobresa.