AVANTATGES DE L’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

energía solar fotovoltaica

L’energia solar fotovoltaica és el resultat de convertir la llum del sol en electricitat, per obtenir-la s’utilitza un tipus de tecnologia que està basada en l’efecte fotoelèctric. Per tant, es tracta d’una energia renovable perquè és inesgotable, no contamina i s’obté a través d’un recurs que ens proporciona la naturalesa.

A més, es pot produir amb petits generadors perquè els particulars puguin tenir autoconsum o es poden generar en grans plantes fotovoltaiques.

A continuació, explicarem de forma més detallada en què consisteix aquest tipus d’energia renovable.

Què és exactament l’energia solar fotovoltaica?

Es considera una font d’energia neta i renovable. Utilitza la radiació del sol per obtenir electricitat, en concret l’efecte fotoelèctric. Amb aquest efecte hi ha uns certs materials capaços d’absorbir els fotons (les partícules lumíniques) i alliberar electrons, així es genera un corrent elèctric.

Perquè aquest efecte es pugui produir es necessita un dispositiu que actuï com a semiconductor, a aquest dispositiu se’l coneix com a cel·la o cèl·lula fotovoltaica. Normalment són de silici monocristal·lí, policristal·lins o amorf o altres materials que siguin semiconductors de capa fina.

Quant al silici monocristal·lí, cal esmentar que s’obté a partir d’un sol cristall de silici (ha de ser pur), aquests aconsegueixen la seva màxima eficiència entre un 18 i un 20% de mitjana.

En referència al silici policristal·lí dir que es fabrica en un bloc a partir de diversos cristalls, així resulta més barat. La seva eficiència mitjana se situa entre el 16 i el 17’5%.

I, quant al silici amorf, aquest té una xarxa de cristalls desordenada que fa que ofereixi pitjors prestacions, la seva eficiència és d’entre un 8 i un 9%, per aquesta raó és més econòmic que els altres dos.

Els seus avantatges

L’energia solar fotovoltaica té molts avantatges, a continuació les explicarem perquè se sàpiga:

En primer lloc, i com ja hem dit al principi del post, es tracta d’una energia que no contamina, és renovable i inesgotable. Sempre que hi hagi llum solar, podrem obtenir aquest tipus d’energia. També cal destacar que contribueix a un desenvolupament sostenible, la qual cosa és molt important per reduir les emissions de carboni i que la situació amb el medi ambient no empitjori.

En segon lloc cal dir que és una font molt recomanable per les zones rurals o aïllades. En aquests tipus de zones el cablejat elèctric no sol arribar o l’electricitat arriba amb dificultat i normalment la instal·lació sol costar més. La instal·lació d’un sistema per obtenir energia solar fotovoltaica és ideal per reduir aquests costos i perquè sempre tinguin energia. També es recomana per aquelles zones on hi ha moltes hores de sol al dia.

En tercer lloc destacarem que és modular, és a dir, la instal·lació de plaques per obtenir energia solar fotovoltaica s’adapta a cada espai i necessitat. Es poden crear grans parcs fotovoltaics amb molts panells o bé una petita instal·lació amb un o dos panells en la teulada per als habitatges particulars que no disposen de més espai on instal·lar-les.

Per totes aquestes raons cal fomentar l’ús i instal·lació de plaques per obtenir energia solar fotovoltaica, tant en llars com en empreses. Perquè és una energia neta, que no emet CO₂ en el procés d’obtenció. S’adapta a tothom i surt rendible, a més no requereix d’un manteniment complicat o laboriós.

Hi ha dues opcions per aquell que vulgui recórrer a aquesta mena d’energia, les que es connecten a una xarxa i les que no.

El primer cas té dos subgrups; les centrals fotovoltaiques i els generadors d’autoconsum. Les centrals produeixen l’energia a través de panells, a continuació aquesta energia és abocada a una xarxa elèctrica. Quant als generadors, aquests dediquen una part de l’energia a l’autoconsum del productor i l’altra part s’aboca a la xarxa. El productor també utilitza l’energia que es troba en la xarxa per al seu propi consum quan no se li subministra la suficient.

En el segon cas, les instal·lacions funcionen com una illa, són les que trobem en els llocs més apartats i aïllats o en explotacions agrícoles per il·luminar les zones necessàries. També s’utilitzen com a suport en les telecomunicacions o per bombejar els sistemes de reg.